junela

Pavojingų krovinių pervežimas tampa didžiausiu galvos skausmu tiekėjams bei pirkėjams/gavėjams. Pavojingi kroviniai ypatingi tuo, jog jiems taikomi specialūs transportavimo reikalavimai, siekiant pašalinti arba sumažinti riziką žmonėms, aplinkai ar turtui atsirandančią transportavimo grandinėje dėl krovinio specifikos. Visi pavojingi kroviniai turi turėti tinkamą pakuotę ir ženklinimą, kuris yra visuotinai suprantamas ir naudojamas. Šie kroviniai turi būti sandėliuojami, pakraunami ir vežami tinkamai, remiantis tarptautiniuose reglamentuose apibrėžtais normatyvais. Kiekvienas pavojingų medžiagų transportavimo grandinės dalyvis turi būti atidžiai išanalizavęs rizikas ir susipažinęs su veiksmais, kurių reikia norint sumažinti galimą žalą ir nelaimingus atsitikimus. Netinkamai gabenamas ar sandėliuojamas toks krovinys gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, aplinkos ir vandens užterštumo priežastimi, taip pat sukelti gaisrą, sprogimą, kitų krovinių, transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus.

Pavojingi kroviniai skirstomi į kategorijas:

  • Sprogstamosios medžiagos
  • Dujos
  • Degūs skysčiai
  • Degios kietos medžiagos
  • Oksiduojančios medžiagos
  • Toksiškos ir infekcinės medžiagos
  • Radioaktyviosios medžiagos
  • Korozijos
  • Įvairūs pavojingi kroviniai